Overenskomst

Læg særligt mærke til første side i overenskomsten, som er særlige regler for Skræddere.

Side 3:

Særaftale mellem Skrædderlauget og 3F
Pr. 1. marts 2012 er der aftalt, at man fremover følger overenskomsten mellem Dansk
Mode & Textil og 3F med nedenstående ændringer/tilføjelser:

Nuværende ansatte
Ingen medarbejdere, der er ansat pr. 29. februar 2012, går ned i løn, pension eller
andre lønforhold.

Anciennitet pr. 29. februar 2012
Alle ansatte og ansatte med anciennitet i forbindelse med genansættelse er sikret deres
lønforhold. Anciennitet overføres og følger herefter Textiloverenskomsten.

Løn
Lønnen tillægges minimum de generelle tillæg, der aftales i forbindelse med kommende
overenskomstforhandlinger gældende fra 1. marts 2012.

Pauser
Den ansatte har fortsat krav på 2 x ½ times pause, såfremt den ansatte ønsker det.

Derudover er det aftalt:

Løn
Der henvises til § 17 vedrørende løn m.m. for faglærte

Butik
For virksomheder med butik er arbejdstiden fordelt på 5 dage pr. uge – såfremt der er
lørdagsåbent skal lørdagen indgå i de 5 dage. Der kan planlægges med 2 lørdage i en
kalender måned.
Ordinært arbejde der planlægges uden for kl. 6.00 til 18.00 (kl. 14.30 om lørdagen)
betales efter overenskomstens § 3 om forskudt tid, stik. 3 og stk. 4 ved lørdags arbejde.

Overarbejde
Når en arbejder har påtaget sig færdiggørelsen af et stykke arbejde til en bestemt tid
inden for den § 1 fastsatte arbejdstid, har vedkommende forpligtelse til at skaffe det
færdigt, uden bagefter at kunne forlange betaling for overarbejde. Herfra undtages
dog, hvis man venter på arbejdet til prøve eller indretning fra prøve, idet denne så har
krav på betaling for overarbejde, men arbejderen må stille krav herom ved modtagelsen
af stykket til færdigforarbejdning.
Arbejderen må dog ikke påtage sig mere end vedkommende kan udføre i den normerede
arbejdstid, uden af forlange betaling for overarbejde.

Søgnehelligdag og fridage
Der betales fuld løn for søgnehelligdage. Som helligdage regnes alle lovbefalede helligdage.
Juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj samt grundlovsdag betragtes som
fridage med fuld løn.